Extraordinärt bidrag till föreningar för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

LÄS MER

Här kan ni som pensionärsförening eller förening för personer med funktionsnedsättning ansöka om ett extraordinärt bidrag.
 

Förutsättningar

Ansökan om ett extraordinärt bidrag ska göras senast 3 månader innan aktiviteten/arrangemanget ska äga rum. Ansökan kan skickas in när som helst under året.

 Föreningar kan få extraordinära bidrag till:

 • Deltagande i specialligor, eller liknande idrottsarrangemang, för personer med funktionsnedsättning.
 • Extraordinära aktiviteter som inte återkommer med jämna mellanrum, och som inte ryms inom föreningens ordinarie verksamhet.

Utifrån ovanstående kriterier avgör Vård- och omsorgsnämnden vilka aktiviteter/arrangemang som ska beviljas bidrag och inte. Nämnden bedömer även hur mycket bidrag den vill ge till olika aktiviteter. Östersunds kommun står som mest för 50 procent av kostnaden för aktiviteten.

Föreningar får tillgodoräkna ideell arbetstid som en utgift. Då ska schablonbeloppen för ideell arbetstid inom LEADER-projekt användas. För åren 2014–2023 är det 50 kronor per timme för ungdomar mellan 13 och 15 år, och 220 kronor per timme för vuxna från 16 år. Definitionen av ideell arbetstid är att det är tid som föreningen själv skulle ha betalat en person för, om den hade möjlighet. Vård- och omsorgsnämnden bedömer vad den anser vara ideell arbetstid från fall till fall.

Grundkrav

Ansökan ska innehålla:

 • En komplett ifylld ansökan om bidrag
 • Ett justerat (undertecknat) protokoll från föreningens årsmöte där det framgår uppgifter om valda styrelseledamöter, kassör och revisorer (gäller vid ansökan om grundbidrag och verksamhetsbidrag)

För att beviljas bidrag från Vård- och omsorgsnämnden ska föreningen uppfylla följande grundkrav:

 • Bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Tillhöra Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
 • Komplettera kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet.
 • Vara religiöst och partipolitiskt obunden.
 • Bedriva en verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar och vill följa dess stadgar.
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och arbeta för jämställdhet och delaktighet.
 • Inte bedriva en vinstgivande verksamhet.
 • Ställa sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning.
 • Ha stadgar som är godkända av medlemmarna.
 • Ha en styrelse och revisorer som är utsedda av medlemmarna.

Föreningar som har beviljats bidrag skall ställa sina handlingar till förfogande vid granskning.

Återredovisning av bidrag för extraordinära aktiviteter

Föreningar som har beviljats bidrag för extraordinära aktiviteter ska skicka in en särskild redovisning senast en månad efter att aktiviteten har avslutats. Redovisningen ska i första hand skickas in via en särskild e-tjänst på kommunens hemsida. I andra hand kan föreningar skicka in en skriftlig redovisning genom att skriva ut, och fylla i, en särskild blankett som finns på hemsidan.

Föreningar som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldiga. Detsamma gäller om verksamheten inte bedrivs i enlighet med ansökan.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Om ni skriver in e-postadresser till ordförande och föreningens kontaktperson på nästa sida så kommer de att få en kopia på ansökan.

En handläggare vid Kundcenter kommer att behandla er ansökan så snart som möjligt. Sedan kommer Vård- och omsorgsnämnden att besluta om er förening får bidrag eller inte. Beslutet kommer att skickas till föreningens kontaktperson. Om ni beviljas bidrag kommer det att betalas ut så snart som möjligt till kontonumret som ni har angett i ansökan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Föreningens kontaktuppgifter
 • Antal medlemmar i föreningen
 • Föreningens kontonummer
 • Kontaktuppgifter till kontaktperson
 • Kontaktuppgifter till ordförande
 • Föreningens justerade årsmötesprotokoll, inskannat. Har du ingen möjlighet att skanna in protokollet kan du även skicka in det per post.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa