Extraordinärt bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

LÄS MER

Här kan föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde ansöka om extraordinärt bidrag.

Förutsättningar

Ansökan om ett extraordinärt bidrag ska göras senast 3 månader innan aktiviteten/arrangemanget ska äga rum. Ansökan kan skickas in när som helst under året. Föreningar kan få extraordinära bidrag till:

 • Extraordinära aktiviteter som inte återkommer med jämna mellanrum, och som inte ryms inom föreningens ordinarie verksamhet
 • Deltagande i specialligor eller liknande idrottsarrangemang för personer med funktionsnedsättning
 • Jubileumsfiranden när en förening fyller jämna 50- eller 100 år, exempelvis 50, 100, 150, 200 och så vidare
 • Jämställdhetsaktiviteter där medlemmar i en förening jobbar tillsammans med jämställdhetsfrågor, till exempel med att:
 • Ta fram en strategi eller handlingsplan för föreningens jämställdhetsarbete
 • Göra gruppövningar kring diskriminering, normer, sexism, privilegium och/eller stereotyper
 • Gå igenom Sveriges jämställdhetspolitiska mål och/eller diskrimineringsgrunderna
 • Diskutera olika typer av våld och åskådarperspektivet
 • Ta fram en policy kring delaktighet, värderingar, jargonger, ordval, respekt och/eller förhållningssätt mot varandra inom föreningen
 • Gå igenom lokaler som föreningen ofta nyttjar för att se om den fysiska miljön är välkomnande för alla och kan användas av så många som möjligt utan speciella anpassningar, samt ta fram en handlingsplan för att åtgärda eventuella brister
 • Ta reda på vilka aktiviteter kvinnor och män (pojkar och flickor) inom föreningen vill ha, och anpassa utbudet av aktiviteter utifrån det
 • Anordna en utbildning för föreningens ledare som syftar till att främja inkludering inom föreningen
 • Gå igenom nulägeskollen  (e-tjänst) som finns på Östersunds kommuns hemsida där föreningen kan se hur den ligger till i sitt jämställdhetsarbete

Utifrån ovanstående kriterier avgör Vård- och omsorgsnämnden vilka aktiviteter/arrangemang som ska beviljas bidrag och inte. Nämnden bedömer även hur mycket bidrag den vill ge till olika aktiviteter. Östersunds kommun står som mest för 50 procent av kostnaden för aktiviteten.

Föreningar får tillgodoräkna ideell arbetstid som en utgift. Då ska schablonbeloppen för ideell arbetstid inom LEADER-projekt användas. För åren 2014–2023 är det 50 kronor per timme för ungdomar mellan 13 och 15 år, och 220 kronor per timme för vuxna från 16 år. Definitionen av ideell arbetstid är att det är tid som föreningen själv skulle ha betalat en person för, om den hade möjlighet. Vård- och omsorgsnämnden bedömer vad den anser vara ideell arbetstid från fall till fall.

Grundkrav

Vård- och omsorgsnämnden ger bidrag till:

 • Pensionärsföreningar (riktade till personer över 65 år, personer som har gått i förtida pension och/eller personer som har sjukersättning)
 • Föreningar för personer med funktionsnedsättning
 • Föreningar för anhöriga och/eller personer som har en sjukdom alternativt återhämtar sig från en sjukdom
 • Kultur- och idrottsföreningar som anordnar aktiviteter som specifikt riktar sig till pensionärer, personer med funktionsnedsättning eller personer som har en sjukdom alternativt återhämtar sig från en sjukdom. Verksamheten ska bedrivas i ett hälsofrämjande syfte.

För att kunna få bidrag från Vård- och omsorgsnämnden ska en förening uppfylla följande krav:

 • Bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun
 • Tillhöra Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
 • Komplettera kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet
 • Vara religiöst och partipolitiskt obunden
 • Bedriva en verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar och vill följa dess stadgar
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och arbeta för jämställdhet och delaktighet
 • Inte bedriva en vinstgivande verksamhet
 • Ställa sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning
 • Ha stadgar som är godkända av medlemmarna
 • Ha en styrelse och revisorer som är utsedda av medlemmarna
 • Ha ett giltigt plus-, bank- eller postgiro/bankkonto och ett organisationsnummer
 • Ansökan ska innehålla:
 • En komplett ifylld ansökan om bidrag
 • Ett justerat (undertecknat) protokoll från föreningens årsmöte innevarande år, där det framgår uppgifter om valda styrelseledamöter, kassör och revisorer

Återredovisning och uppföljning

Föreningar som har beviljats bidrag för extraordinära aktiviteter ska skicka in en särskild redovisning senast en månad efter att aktiviteten har avslutats. Redovisningen skickas in via e-tjänst Återredovisning av extraordinärt bidrag.

Föreningar som har beviljats bidrag ska ställa sina räkenskaper, revisionshandlingar och övriga officiella dokument till förfogande för granskning.

En förening kan bli återbetalningsskyldig om:

 • Den medvetet lämnar felaktiga uppgifter
 • Verksamheten inte bedrivs i enlighet med ansökan om bidrag
 • Den inte lever upp till Vård- och omsorgsnämndens krav för att få bidrag
 • En extraordinär aktivitet blir billigare än föreningen räknat med

Vad händer när användaren skickat in ärendet?

En handläggare vid Kundcenter kommer att behandla er ansökan efter sista ansökningsdagen. Sedan kommer Vård- och omsorgsnämnden att besluta om er förening får bidrag eller inte. Beslutet kommer att skickas till föreningens kontaktperson. Om ni beviljas bidrag kommer det att betalas ut så snart som möjligt till det kontonummer som du har angett i ansökan.

Om du skriver in e-postadresserna till ordförande och föreningens kontaktperson på nästa sida kommer de att få en kopia på ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Föreningens kontaktuppgifter
 • Antal medlemmar i föreningen
 • Föreningens kontonummer
 • Kontaktuppgifter till kontaktperson
 • Kontaktuppgifter till ordförande
 • Föreningens justerade årsmötesprotokoll, inskannat. Har du ingen möjlighet att skanna in protokollet kan du även skicka in det per post.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa