Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Allmänna e-tjänster (12)

  Barn och utbildning (39)

  • ABC-kurs

   Här kan du anmäla dig till en ABC-kurs. ABC-kurserna vänder sig till dig som har barn 3-12 år och som vill utvecklas i ditt föräldraskap och består av fyra träffar kring varsitt tema.

  • Anmäl behov av lunch under påsklovet (2023)

   Här kan du anmäla behov av lunch på påsklovet för grundskoleelever.

    

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Anmäl behov av lunch under påsklovet (2024)

   Här kan du anmäla behov av lunch på påsklovet för grundskoleelever.

    

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ansök om skolskjuts läsår 24/25 (ålder 6 - 15 år)

   Ansök om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass och grundskola (ålder 6 - 15 år) 

  • Ansökan om utökad vistelsetid i förskola under föräldraledighet

   Här kan du som vårdnadshavare till barn med placering i förskolan ansöka om utökad vistelsetid.

  • Barnomsorg på obekväm arbetstid

   Här kan du ladda ner blanketten för att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. 

  • Beställ betygskopia

   Här kan du beställa betygskopior på betyg som finns förvarade på kommunarkivet.

  • Beställ klasslistor

   Här kan du beställa klasslistor som finns förvarade på kommunarkivet.

  • Beställ konto inför ansökan om plats i förskola, grundskola eller fritidshem

   Här beställer du konto inför ansökan om förskoleplats, grundskoleplats eller fritidshemsplats.

  • Boka tid för tentamen på Lärcentrum

   Här kan du som studerar boka tid för tentamen på Lärcentrum.

  • Delad barnomsorgsplats

   Här kan du ladda ner blanketten för att anmäla delad barnomsorgsplats (vid gemensam vårdnad).

  • Elevdokumentation (IST Lärande)

   Här får du som vårdnadshavare tillgång till de bedömda uppgifter, omdömen, extra anpassningar och åtgärdsprogram som ditt barns lärare valt att dela. Här kan du också förbereda dig inför och kommentera utvecklingssamtal.

  • Elevhälsosamtal

   Samtyckesblankett för lagring och uttag av data i samband med elevhälsosamtalet.

  • Frånvaroanmälan (Dexter)

   Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro eller sjukdom för ditt barn, se ditt barns frånvaro samt ta del av annan information.

  • Förskole- eller fritidshemsplats vid flytt till annan kommun

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att erhålla eller behålla förskole- eller fritidshemsplats vid flytt till annan kommun.

  • Grundsärskoleplats - ansökan vid inflyttning

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om plats i grundsärskola vid inflyttning till Östersunds kommun.

  • Grundsärskoleplats - ansökan vid utflyttning

   Här kan du ladda ner blankett för anmälan om utflyttning från grundsärskolan.

  • Gymnasieansökan

   Här kan du göra gymnasieansökan.

  • Gå skola i Östersunds kommun men folkbokförd i annan kommun

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att gå i grundskola eller grundsärskola i Östersunds kommun samtidigt som ni bor i annan kommun.

  • Klagomål och synpunkter gällande förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg

   Här kan du lämna klagomål eller synpunkter på förskolans, grundskolans, anpassad grundskola, fritids samt pedagogisk omsorgs verksamheter.

  • Kontakt med vårdnadshavare som har gemensam vårdnad

   Här hittar du blankett där vårdnadshavare uppger adresser och utskicksönskemål för information från förskola, grundskola och grundsärskola.

  • Kulturskolan - ansökan

   Här kan du göra ansökan till Östersunds Kulturskola.

  • Kulturskolan - avanmälan och Mina sidor

   Kulturskolan - avanmälan och Mina sidor.

  • Ledighetsansökan för elev

   Här kan du ladda ner blankett för att ansökan om ledigt för elev.

  • Matersättning i samband med prao

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om matersättning i samband med att ditt barn varit på prao. Den här tjänsten är alltid öppen men inkomna ansökningar hanteras under läsårets tider.  Inkomna ansökningar övrig tid hanteras i samband med nästa terminstart.

  • Modersmålsstöd - ansökan

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om modersmålsstöd i förskolan. Gäller enbart de nationella minoritetsspråken:  finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

  • Modersmålsstöd - uppsägning

   Här kan du ladda ner blankett för att säga upp modersmålsstöd i förskolan.

  • Modersmålsundervisning - ansökan

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

  • Modersmålsundervisning - uppsägning

   Här kan du säga upp modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

    

  • Samiskt språkstipendium

   Här kan du som studerar samiska och är gymnasieelev eller anställd av Östersunds kommun söka språkmotiveringsstipendium. Stipendiet är tänkt som motivation i dina samiska studier. 

  • Skolhälsovårdsjournaler - beställning

   Här kan du beställa skolhälsovårdsjournaler för elever i Östersunds kommun

  • Skolmatsedel

   Här kan du se skolmatsedel för grundskola och förskoleklass.

  • Specialkost laktosreducerad

   Här kan du ladda ner blankett för beställning av laktosreducerad specialkost.

  • Specialkost på förskola och skola

   Här kan du som vårdnadshavare beställa specialkost till ditt barn.

  • Vuxenutbildning - ansökan

   Här kan du ansöka om vuxenutbildning.

  • Återbetalning av barnomsorgsavgift - lämna bankkonto

   Här kan du lämna uppgifter om bankkonto för återbetalning av barnomsorgsavgift från Östersunds kommun.

  Bygga, bo och miljö (65)

  • Ajourhållning av lägenhetsnummer för flerfamiljshus

   Ajourhållning av lägenhetsnummer för flerfamiljshus.

  • Ajourhållning av lägenhetsnummer för småhus och fritidsboende

   Ajourhållning av lägenhetsnummer för småhus och fritidsboende.

  • Anmälan om fullständig sortering av förpackningar

   Här kan du som fastighetsägare till flerbostadshus anmäla att du erbjuder fullständig sortering av förpackningar för återvinning.

  • Anmälan till tomtkö

   Här kan du som privatperson ställa dig i kö för att reservera eller köpa någon av de småhustomter som kommunen tar fram och säljer. Genom att ställa dig i tomtkön har du "förtur" till tomterna innan vi erbjuder dem till allmänheten. Tomterna är avsedda för bostadshus och att du ska bo där permanent.

  • Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät

   Här kan du som fastighetsägare ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

  • Ansökan om tillstånd för upplag av timmer, flis, spån, bark eller liknande samt Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde

   Tjänsten används för ansökan om tillstånd för upplag av timmer, flis, spån, bark eller liknande och Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde.

  • Beställning av byggvatten

   Här kan du beställa byggvatten.

  • Beställning av kartor, geodata och mätningstjänster

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för förening beställa nybyggnadskartor för din fastighet samt kartutdrag för enkla byggärenden till ditt ärende för lov, anmälan om attefallsåtgärd, förhandsbesked samt strandskyddsdispens.

   Du kan även beställa mätningstjänster som husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

   Det är även här du som arbetar inom Östersunds kommun beställer interna mät och geodatauppdrag.

  • Beställning av matavfallspåsar och broschyrer

   Här kan du som fastighetsansvarig beställa utkörning av matavfallspåsar och korgar för matavfallspåsar till ert flerbostadshus. Här kan du också beställa broschyrer om matavfall och sortering.

    

    

  • Beställning av miljötrattar

   Här kan du beställa miljötrattar om du behöver minst 30 stycken samtidigt.

  • Bostadsanpassning

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

  • Bostadsanpassningsbidrag för installation av spisvakt - intyg

   Intyg för bostadsanpassningsbidrag till installation av spisvakt.

  • Bostadsklagomål

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en olägenhet i din inomhusmiljö.

  • Bygg 01 - Söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du som privatperson, företagare eller ombud för dessa ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Bygg 02 - Komplettera ditt pågående ärende

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig skicka in kompletteringar i ditt pågående byggärende. Du kan även skicka in en komplettering i pågående kart- och mätbeställning.

  • Bygg 03 - Ansökan om slutbesked

   Har du byggt klart? Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

  • Bygg 07 - Ta del av beslut som granne/sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes byggärende.

  • Bygg 08 - Meddelande till handläggare

   Om du har ett pågående byggärende hos plan och bygg kan du via denna e-tjänst skicka ett meddelande till din handläggare.

    

  • Bygg 09 - Lägg till en intressent till ditt byggärende

   Om vi har bett dig att komplettera ditt pågående byggärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

   Du kan även lägga till ytterligare kontaktperson eller medsökande i ditt ärende.

  • Bygg 10 - Vårt bygglovsarkiv

   I denna tjänst kan du se och hämta ritningar från vårt bygglovsarkiv genom att söka på fastigheter. Du kan även se ärenden som har fått beslut i vårt diarium för pågående ärenden.

  • Bygg 11 - Gällande detaljplaner

   I denna tjänst kan du kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och i sådana fall även få tillgång till detaljplanen.

  • Bygg 12 - Anmälan om bygge utan lov eller ovårdad tomt/hus

   Här kan du anmäla misstänkt olovligt byggande (svartbygge), ovårdade tomter och byggnader, strandskyddsintrång samt enkelt avhjälpt hinder.

   Du kan välja om du vill vara anonym.

  • Bygg13 - Lämna in och hämta OVK-protokoll

   Här kan du som besiktningsman, fastighetsägare eller myndighet lämna in OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll). Du kan även finna tidigare OVK-protokoll genom att söka via fastighet eller adress.

  • Bygg14 - Ta del av beslut i tillsynsärende

   Här kan du (privatperson eller företag) som sakägare i ett tillsynsärende ta del av beslut i ditt pågående ärende.

   I denna e-tjänst kan du även ta del av ett förslag till beslut som du har möjlighet att yttra dig kring inför beslut i miljö och samhällsnämnden.

  • Cistern som tagits ur bruk

   Den här tjänsten används för att informera Miljö- och samhällsnämnden om att en cistern ska tas ur bruk.

  • Dispens från sorteringskrav av förpackat avfall

   Här kan du som driver en verksamhet söka dispens från kravet att skilja förpackningar från sitt ursprungliga innehåll

  • Dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall.

   Här kan du söka dispens från kravet att sortera ut vissa fraktioner av bygg- och rivningsavfall.

  • Djurhållning inom område med detaljplan

   Här kan du ansöka om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan.

    

  • Enskilt avlopp

   Här kan du söka tillstånd för att få anlägga enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, anmäla åtgärd på befintligt avlopp eller anmäla att du vill anlägga någon annan sorts avlopp.

  • Felanmäl fastighet

   Här kan du felanmäla skador och fel i Östersunds kommuns lokaler och fastigheter.

  • Framdragning av sopkärl

   Här kan du anmäla om utökad service för framdragning av sopkärl.

  • Gemensamhetsanläggning, ändra andelstal - anmälan

   Här kan du anmäla om ändrat andelstal i gemensamhetsanläggning.

  • Grannyttrande värmepumpsinstallation

   Grannyttrande för värmepumpsinstallation.

  • Hantera växtskyddsmedel eller vattenslagning inom vattenskyddsområde

   Här kan du ansöka om att hantera växtskyddsmedel eller vattenslagning inom vattenskyddsområden.

  • Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor

   Den här tjänsten används för ett flertal olika ärendetyper kopplat till petroleumprodukter och brandfarliga vätskor. Du kan informera om att en cistern större än 1000 liter ska installeras, informera om att en mindre mindre hantering ska ske inom ett vattenskyddsområde eller söka tillstånd för en större hantering inom våra vattenskyddsområden.

  • Hjärterum: Sök bostad för nyanlända

   Här kan du som nyanländ anmäla att du är bostadssökande.

  • Husbehovstäkt inom vattenskyddsområde

   Här kan du ansöka om tillstånd för husbehovstäkt inom vattenskyddsområde.

  • Hälsoskyddsverksamhet

   Här anmäler du att du tänker starta en hälsoskyddsverksamhet.

  • Hämtning av grovavfall

   Här kan du som privatperson eller fastighetsägare till flerbostadshus beställa hämtning av grovavfall och vitvaror för fastigheter inom Östersunds kommun. 

  • Information om installerad värmepump

   Den här tjänsten använder du för att meddela Miljö- och samhällsnämnden att du installerat din anmälda värmepumpsanläggning.

  • information om medelstor förbränningsanläggning

   Denna tjänst använder du som ska informera Miljö- och samhällsnämnden om en medelstor förbränningsanläggning enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. 

  • Installation av värmepump

   Här anmäler du till Miljö- och samhällsnämnden att du ska installera en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

  • Intyg på utfört avlopp

   Här anmäler du till Miljö- och samhällsnämnden att ditt enskilda avlopp är anlagt och klart att ta i bruk.

  • Klagomål på livsmedelsverksamhet

   Här kan du anmäla om du 

   - Om du misstänker att du blivit sjuk av ett livsmedel du köpt

   - Fått allergiska reaktioner av ett livsmedel du köpt

   - Upptäckt felaktig märkning av ett livsmedel 

   - Upplever att du blivit lurad genom ett påstående om vad ett livsmedel består av

  • Kompostering

   Här anmäler du att du vill omhänderta ditt komposterbara hushållsavfall hemma på din egen fastighet. 

  • Lantmäteriförrättning

   Här kan du ansöka om lantmäteriförrättning direkt via Lantmäteriets e-tjänst eller via kommunens blankett.

  • Latrintunnor - hämtning och leverans

   Här kan du beställa hämtning av din latrintunna och leverans av ny.

  • Livsmedelsverksamhet - anmäla ny, ändra eller avsluta befintlig livsmedelsverksamhet

   Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.

  • Miljöfarlig verksamhet

   Här anmäler du att du tänker starta en ny, eller genomföra förändringar av en befintlig miljöfarlig verksamhet.

  • Mina sidor för avfall, vatten och avlopp

   Här kan du som privatperson eller företag hitta kommunens e-tjänster inom avfall, vatten och avlopp. Här kan du ta del av och hantera abonnemang, avläsningar, fakturor, reklamationer och sophämtning. 

  • Nycklar till vattenkiosk

   Ansökan om nycklar till vattenkiosk.

  • Omklassning av livsmedelsanläggning enligt riskklassningsmodell 2024

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet så att Miljö- och samhällsnämnden kan placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • PCB-sanering

   Här kan du anmäla PCB-sanering.

  • Planbesked

   Här kan du lämna in en ansökan om planbesked om du önskar att kommunen ändrar en gällande detaljplan eller upprättar en helt ny detaljplan.

  • Sammanställning PCB sanering

   Sammanställning PCB sanering.

  • Schaktning inom vattenskyddsområde

   Här anmäler du schakt- eller grävarbeten inom något av kommunens vattenskyddsområden. Du kan även söka tillstånd för att få hantera petroleumprodukter eller brandfarliga vätskor samtidigt i den här tjänsten.

  • Slamtömning

   Här kan du ansöka om ändrat slamtömningsintervall, begära uppehåll i slamtömningen eller beställa sluttömning.

  • Sophämtningsuppehåll för fritidshus

   Här kan du som fritidshusägare anmäla om uppehåll i sophämtningen.

  • Utföra utstakning och lägeskontroll av byggnad/anläggning

   Här kan du ansöka om att få godkännande att utföra utstakning och lägeskontroll av byggnad/anläggning inom Östersunds kommun.

  • Vattenverksamhet

   Här kan du anmäla vattenverksamhet som att gräva eller muddra i ett vattenområde, anlägga en pir eller brygga, byta eller lägga ny vägtrumma eller ta ut vatten för dricks- eller bevattningsändamål.

  • Ägarbyte vid försäljning eller köp av fastighet

   Här kan du som säljare ändra abonnemang för sopor, VA eller slamtömning i samband med köp eller försäljning av villa eller fritidshus. Ändringen kan också göras av köpare eller mäklare. Övertagande av fastighet inom familjen kan också anmälas i den här tjänsten. Det ska vara lagfaren ägare som anges som köpare.

  • Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning

   Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning

  Kommun och politik (19)

  Näringsliv och arbete (20)

  • Aktuella upphandlingar

   Här kan du titta på de aktuella upphandlingar som genomförs av Upphandlingskontoret och Östersunds kommun samt de upphandlingar som genomförs på uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund, Krokomsbostäder AB, Härjegårdar Fastighets AB och Jamtli.

  • Anmäl praktikplats

   Här kan du som företagare anmäla ditt intresse att ta emot en eller flera praktikanter.

  • Anslutning till leverantörsportal

   Här kan du som leverantör till Östersunds kommun ansöka om ett användarkonto i vår leverantörsportal.

  • Avfallsdeklaration för Gräfsåsens avfallsanläggning

   Här kan du lämna avfallsdeklaration  för Gräfsåsens avfallsanläggning.

  • Driva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

   Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om att driva fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

  • E-faktura för företagskunder

   Här anmäler du som företagskund att du vill ha e-faktura (elektronisk faktura) från Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund. 

  • Folköl, tobak, e-cigaretter och nikotinprodukter

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror eller komplettera en befintlig ansökan. Här kan du också redovisa egenkontrollprogram samt anmäla försäljning av folköl, e-cigaretter/påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter.

  • Inflyttarvägledning

   Här kan du få information kring dina flyttfrågor .

  • Jordbruksverksamhet inom vattenskyddsområde

   Den här tjänsten använder du för att anmäla eller söka tillstånd om du ska bedriva eller ändra befintlig jordbruksverksamhet eller djurhållning inom något av de vattenskyddsområden som finns i kommunen.

  • Köldmedierapport

   Här kan du som är ansvarig för köldmedieaggregat som omfattas av rapportskyldighet ladda upp resultatet från den årliga kontrollen.

  • Planerade upphandlingar

   Här hittar du de upphandlingar som upphandlingskontoret planerar att genomföra. Listan uppdateras löpande och upphandlingarna visas fram till det datum då de annonseras i Visma Tendsign.

  • Registrering av byggnader, lokaler och anläggningar

   Här kan du registrera byggnader, lokaler och anläggningar .

  • Restaurangregister

   Här kan du söka bland restauranger i Östersunds kommun som har serveringstillstånd.

  • Serveringstillstånd

   Här kan du ansöka om serveringstillstånd för alkohol eller komplettera en befintlig ansökan. Här kan du också registrera och avregistrera serveringsansvarig personal samt anmäla olika typer av förändringar i ditt serveringstillstånd.

  • Transportdokument för Gräfsåsens avfallsanläggning

   Här kan du fylla i transportdokument vid  transport av miljöfarligt avfall till Gräfsåsens avfallsanläggning.

  • Vikariera inom förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

   Här kan du anmäla ditt intresse att vikariera inom förskola, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

    

  • Återbetalning av avgift för serveringstillstånd 2020

   Här kan du som företagare ansöka om återbetalning av tillsynsavgift, tillståndsavgift eller andra avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen för 2020.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll

  Omsorg och hjälp (78)

  Trafik och infrastruktur (4)

  • Blomlådor som farthinder

   Ansökan om utsättning av blomlådor som farthinder

  Uppleva och göra (35)

  • Ansök om byapeng

   Här kan byalag, bygdelag, samhällsföreningar och andra organisationer som i sina stadgar har som uttalad uppgift att verka för bygdens utveckling, ansöka om ekonomiskt stöd till aktiviteter.

  • Ansök om lånekort för barn och unga under 16 år

   Här kan du ansöka om lånekort till barn och unga under 16 år.

  • Bibliotekstjänster

   Här kan du hantera olika bibliotekstjänster så som att hantera dina boklån och göra reservationer.

  • Camping - boka

   Här kan du boka ditt boende på Östersunds Stugby & Camping.

  • Evenemangsstöd

   Här kan ni som arrangör ansöka om stöd till bland annat idrotts- och kulturevenemang.

  • Föreningsanläggning - ansökan om drift- och underhållsbidrag

   Här kan du ansöka om drift- och underhållsbidrag till föreningsägda anläggningar.

  • Föreningsanläggning - redovisning av drift- och underhållsbidrag

   Här kan du som blivit beviljad drift- och underhållsbidrag göra din redovisning.

  • Hembygdsförening - ansökan om bidrag

   Här kan hembygdsföreningar inom Östersunds kommun ansöka om bidrag.

  • Härke Konstcentrum Artist-in-residence

   Här kan du som är yrkesverksam konstnär och bosatt utanför Jämtlands län söka Härke Konstcentrum Artist-in-residence.

  • Idrottsarrangemang - redovisning

   Här kan föreningar som beviljats bidrag för idrottsarrangemang göra sin redovisning.

  • Idrottsförening - bildande

   Här kan du registrera din förening hos Östersunds kommun. En förening som är registrerad hos kommunen är berättigad att söka olika bidrag.

  • Investerings- och utrustningsbidrag

   Här kan din förening söka bidrag för investering i anläggning eller utrustning.

  • Kulturarrangemang - redovisning

   Här kan föreningar som beviljats bidrag för kulturarrangemang göra sin redovisning.

  • Kulturbidrag till unga

   Här kan unga ansöka om bidrag för att driva kulturprojekt.

  • Kulturförening - ansökan om bildande

   Här kan du registrera din kulturförening hos Östersunds kommun. En förening som är registrerad hos kommunen är berättigad att söka olika bidrag.

  • Kulturföreningar - ansökan om årsbidrag

   Här kan du ansöka om årsbidrag för din kulturförening. Bidraget ska främja och stödja kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv. Årsbidragets syfte är att göra det möjligt för föreningar att planera sin verksamhet långsiktigt. 

  • Kulturstipendium

   Här kan du som är konstnärligt yrkesverksam söka Östersunds kulturstipendium.

  • Kvalitetskrav för verksamhetsbidrag

   Här kan föreningar redovisa kvalitetskrav för verksamhetsbidrag.

  • Lokalt aktivitetsstöd

   Här kan föreningar ansöka om lokalt aktivitetsstöd.

  • Lotteriredovisning

   Här kan föreningar ladda ner blankett för lotteriredovisning.

  • Lotteriregistrering

   Här kan föreningar ansöka om att registrera för lotteri fem år framåt.

  • Lotteriregistrering - anmälan om start

   Här kan din förening anmäla start av lotteri inför varje nytt lotteri som anordnas under den treårsperiod som lotteritillståndet gäller. 

  • Lotteritillstånd för enstaka lotteri

   Här kan föreningar ansöka om lotteritillstånd för enstaka lotteri.

  • Nominera till Idrottsledarpriset

   Här kan du som privatperson nominera en idrottsledare till Kultur- och fritidsnämndens idrottsledarpris.

  • Nominering till kulturpriset

   Här kan du nominera någon till Östersunds kulturpris.

  • Närvarokort för lokalt aktivitetsstöd

   Här kan föreningar ladda ner närvarokort för det lokala aktivitetsstödet.

  • Projekt för och tillsammans med barn och unga - redovisning

   Här ska föreningar som beviljats bidrag för projekt för och tillsammans med barn och unga göra sin redovisning.

  • Redovisa investerings- och utrustningsbidrag

   Här kan du som blivit beviljad investerings- och utrustningsbidrag göra din redovisning.

  • Redovisa kulturbidrag till unga

   Här kan personer som beviljats bidrag för kultrubidrag till unga göra sin redovisning.

  • Samlingslokal - ansökan om drift- och underhållsbidrag

   Här kan du ansöka om drift- och underhållsbidrag för allmänna samlingslokaler.

  • Sponsring

   Här kan din organisation eller förening ansöka om sponsringssamarbete med Östersunds kommun.

  • Årsbidrag för studieförbund

   Här kan du ansöka om årsbidrag för ditt  studieförbund.