Ansök om byapeng

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan byalag, bygdelag, samhällsföreningar och andra organisationer som i sina stadgar har som uttalad uppgift att verka för bygdens utveckling, ansöka om ekonomiskt stöd till aktiviteter.

Förutsättningar

Byapengen kan användas till diverse insatser som syftar till att förbättra levnadsmiljön, främja utveckling, säkra en god servicenivå, bra kommunikationer, god IT- och telekommunikation, insatser för att stimulera lokalt näringsliv, aktiviteter för att bevara kultur- och naturmiljöer, profilera och marknadsföra den egna bygden. Det kan också handla om initiativ för kulturaktiviteter, musikarrangemang, turistsatsningar, samåkning och föreläsningar. Exempel på utvecklingsarbete kan vara analysarbete, inventeringar, seminarier, kunskapsutbyte, samverkansaktiviteter, framtagande av informationsmaterial och liknande mikroprojekt.

Föreningen kan söka upp till 25 000 kronor. Ansökningar upp till 5 000 kronor går snabbare att handlägga, medan ansökningar mellan från 5 000 till 25 000 kronor behöver tas i utvecklingsutskottet och därför kommer att ta något längre tid att handlägga.

Under hösten 2022 höjer vi beloppsgränsen. Så fram till årsskiftet är möjligt att söka upp till 50 000 kronor.

 • Verksamheten ska ha ett jämställdhetsperspektiv och tillåta alla att delta oavsett kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.
 • Bidragen ska vara ett stöd i utvecklingen av verksamheten vid sidan av en egen insats och medlemsavgifter i föreningen.
 • I det fall den sökande är en förening eller organisation ska stadgarna ha en öppen medlemsparagraf samt spegla en demokratisk och humanistisk människosyn.
 • Bidrag kan endast beviljas till en inom kommunen verksam förening eller organisation.
 • Om bidraget gäller ett arrangemang där kommunen är medarrangör ska detta framgå i annonser och tryckt material.
 • Stödet gäller inte bidrag till drift av samlingslokaler och bygdegårdar.
 • Bidragsansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare, ordförande eller kassör.
 • Bidragen betalas till registrerat bankgiro eller postgiro hos den sökande organisationen.
 • Om bidragstagaren lämnar oriktiga uppgifter kan det medföra att bidragstagaren blir återbetalningsskyldig.
 • Undantag från bestämmelserna kan i särskilda fall beslutas av kommunstyrelsen.
 • Beslut fattas av landsbygdsutvecklare, näringslivschef och i vissa fall utvecklingsutskottet, Östersunds kommun.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

När ni skickat in er ansökan kommer ni att få en bekräftelse. Ni får besked inom cirka tre månader, kortare tid när det är möjligt. Ansökningar behandlas löpande tills avsatta medel för byapengen är förbrukade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa