Planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in en ansökan om planbesked om du önskar att kommunen ändrar en gällande detaljplan eller upprättar en helt ny detaljplan.

Förutsättningar

Kommunen beslutar om planbeskedet inom fyra månader från det att din ansökan med kompletta handlingar har kommit in. I kommunens beslut ska det framgå när kommunen räknar med att kunna anta detaljplanen. Om kommunen inte avser att påbörja planläggningsarbetet ska skälen för detta anges i planbeskedet. Ansökan medger inte automatiskt en start på planarbetet.

Vad innebär ett planbesked? 

Planbesked är ett mycket tidigt principbeslut. Planbeskedet behandlar inte miljökonsekvenser. Ett planbesked innebär endast att kommunen lämnar besked om en planläggning kommer att inledas för det aktuella området eller inte. De synpunkter och omständigheter som kommer fram under planarbetet kan komma att leda till att planförslaget får en annorlunda inriktning eller utformning än det som ursprungligen föreslogs. Planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. I vissa fall kan planarbetet avbrytas. Ett positivt planbesked är inget slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. Ett beslut om planbesked kan inte överklagas. 

Avgifter 

Samhällsbyggnad tar ut en avgift för besluten om planbesked. Avgifterna varierar beroende på ärendets komplexitet. Nedan ser du ungefärliga priser. I speciella fall (mycket stora ärenden) kan planbeskedet innebära högre avgifter än det som redovisas nedan. När ansökan om planbesked kommit in kontaktar vid dig så du vet hur mycket planbeskedet kommer att  kosta. Om du får ett positivt planbesked tillkommer kostnaderna för den efterföljande detaljplaneläggningen. Som sökande betalar du alltså både kostnaderna för planbesked och planläggning. Samhällsbyggnad tar även ut en avgift för avvisade av planbesked. I de fall sökanden vill dra tillbaka ansökan tillämpar vi timtaxa. Avgiften överstiger i det fallet inte summan för ett avslag.


Avgifter för planbesked (2024):
Planbesked kostnad mellan 11 136 kr - 34 800 kr 

Vad händer när du har skickat in ansökan?

När du skickat in din ansökan registreras den. Samhällsbyggnads planhandläggare gör en bedömning av ansökan. Innan miljö- och samhällsnämndens beslut får du ta del av samhällsbyggnads förslag till beslut.  Där framgår också när ärendet kommer upp för beslut i nämnden. När kommunen har beslutat i ärendet kommer du att informeras om beslutet. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Projektbeskrivning
  • Översiktskarta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa