Skadestånd

LÄS MER

Här kan du ansöka om skadestånd vid person- eller egendomsskador där den skadelidande anser att Östersunds kommun är ansvarig för den inträffade skadan.

Förutsättningar

Du som skadelidande har ansvaret att bevisa den skada som du anser dig ha drabbats av. Av den anledningen är det viktigt att du fyller i skadeanmälan så detaljerat som möjligt. Spara kvitton, bilder på skadan och annan eventuell information som kan vara av betydelse för ditt skadeärende.

 

För att utreda kommunens eventuella ansvar gör kommunen en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. Kommunen kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig att ha överseende med att en sådan prövning kan ta lite tid. För att påskynda ärendehanteringen ber vi dig att se över huruvida ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan.

 

När en anmälan kommer in till Östersunds kommun så regleras ärendet civilrättsligt. Det rör sig inte om någon myndighetsutövning och förvaltningsrättsliga regler kan inte tillämpas. I vissa fall lämnar vi över ärendet för handläggning till kommunens försäkringsbolag. När utredningen är klar får du ett beslut i ditt ärende.  Är du inte nöjd med kommunens beslut kan du ansöka om stämning mot Östersunds kommun i allmän domstol. 

 

Här framgår några av de vanligaste skadetyperna som allmänheten söker ersättning för. I ytterst få fall bedöms staden ha brustit i sitt väghållaransvar, varför den skadelidande endast i undantagsfall beviljas skadestånd.

Halkolycka 

Östersunds kommun framhåller att kommunen och dess entreprenörer saknar möjlighet att bedriva driftunderhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs prioriteringar och planer upprättas.

 

För att kommunen ska anses som skadeståndsskyldig vid halkolyckor måste kommunen haft kännedom om halkan men underlåtit att vidta relevanta snöröjningsåtgärder, alternativt inte anpassat snöröjningen efter rådande väderprognos. 

Snubbelolycka 

En förutsättning för att staden ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om den aktuella bristen i väglaget, exempelvis en uppstickande trottoarplatta, men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Ofta uppmärksammas bristen först då en skada har inträffat och anmälts. 

Kört på potthål (grop i vägen) 

Kommunen framhåller att kommunen eller dess entreprenörer saknar möjlighet att bedriva underhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs prioriteringar. 

En förutsättning för att kommunen ska hållas ansvarig är att vi haft kännedom om det aktuella potthålet men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Då gropar i körbanan kan uppstå väldigt snabbt blir den ansvarige driftsunderhållaren ofta uppmärksammad på bristen först då en skada har inträffat och anmälts. 

Kört på föremål på vägen 

Det händer att föremål av olika anledningar hamnar på vägarna, ibland tappar exempelvis trafikanter last på vägen. Kommunen har inte möjlighet att forsla bort föremål om vi saknar kännedom om dessa. Kommunen har inte heller möjlighet att ansvara för samtliga händelser som sker på Kommunens mark orsakade av någon annan. 

 

Företräder du annan än dig själv måste du skicka in en fullmakt från kunden

Vad händer när du har skickat in ditt ärende?

För att utreda kommunens eventuella ansvar gör kommunen en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. Kommunen kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig att ha överseende med att en sådan prövning kan ta lite tid. För att påskynda ärendehanteringen ber vi dig att se över huruvida ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan.

 

När en anmälan kommer in till Östersunds kommun så regleras ärendet civilrättsligt. Det rör sig inte om någon myndighetsutövning och förvaltningsrättsliga regler kan inte tillämpas. I vissa fall lämnar vi över ärendet för handläggning till kommunens försäkringsbolag. När utredningen är klar får du ett beslut i ditt ärende.  Är du inte nöjd med kommunens beslut kan du ansöka om stämning mot Östersunds kommun i allmän domstol. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Skadedatum
  • Skadeplats
  • Beskrivning av händelseförloppet och skadeorsak
  • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
  • Bilder på skadan
  • Beskrivning av varför kommunen har brustit i sina rutiner eller varit oaktsam
  • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
  • Preciserat ersättningskrav (i kronor)
  • Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa