Föreningsanläggning - ansökan om drift- och underhållsbidrag

LÄS MER

Här kan du ansöka om drift- och underhållsbidrag till föreningsägda anläggningar.

Förutsättningar

Drift och underhållsbidrag beviljas föreningar som äger och driver egna anläggningar samt har barn och ungdomsverksamhet.

Kommunen genomför fortlöpande besök ute på anläggningarna

Du måste söka bidraget senast den 15 januari. 

Vi behöver få in en redovisning av hur bidraget har använts året innan för att årets bidrag ska  betalas ut.

 

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
  Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret.
  Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Följande behövs för e-tjänsten

 • föreningens kontaktuppgifter
 • föreningens post- eller bankgiro
 • uppgiftlämnarens kontaktuppgifter
 • anläggningsuppgifter (typ av anläggning samt information om antal kilometer spår, antal planer, etc.)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa