Bidrag till föreningar för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

LÄS MER

Här kan ni som förening för pensionärer eller personer med funktionsnedsättning ansöka om föreningsbidrag i form av grundbidrag och i vissa fall även verksamhetsbidrag.

Förutsättningar

Två former av bidrag

Det finns två olika former av bidrag att söka: grundbidrag och verksamhetsbidrag. Föreningar kan välja att endast söka grundbidrag alternativt att söka båda bidragsformerna.

 • Grundbidrag
  Syftet med grundbidraget är att möjliggöra för föreningar att bedriva en föreningsverksamhet. Bidraget är i första hand avsett för att användas till föreningars administrativa kostnader.

  Grundbidragets storlek är för närvarande 6 000 kronor per år för pensionärsföreningar samt 12 000 kronor per år för föreningar för personer med funktionsnedsättning. Föreningar med fler än 600 medlemmar i Östersunds kommun har rätt till dubbla grundbidrag. 
   
 • Verksamhetsbidrag
  Syftet med verksamhetsbidraget är att uppmuntra olika former av hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. Bidragets storlek beror på typen av aktivitet och vem aktiviteten riktar sig till.

  Verksamhetsbidraget omfattar fyra olika typer av aktiviteter:
  - medlemsaktiviteter (100 kronor per tillfälle)
  - öppna aktiviteter (330 kronor per tillfälle)
  - hembesök i ordinärt boende (50 kronor per tillfälle)
  - extraordinära aktiviteter (särskilt beslut)
   

Grundkrav 

För att beviljas bidrag från Vård- och omsorgsnämnden ska föreningen uppfylla följande grundkrav:

 • Bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Tillhöra Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
 • Komplettera kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet.
 • Vara religiöst och partipolitiskt obunden.
 • Bedriva en verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar och vill följa dess stadgar.
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och arbeta för jämställdhet och delaktighet.
 • Inte bedriva en vinstgivande verksamhet.
 • Ställa sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning.
 • Ha stadgar som är godkända av medlemmarna.
 • Ha en styrelse och revisorer som är utsedda av medlemmarna.

Föreningar som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldiga. Detsamma gäller om verksamheten inte bedrivs i enlighet med ansökan.

Föreningar som har beviljats bidrag skall ställa sina handlingar till förfogande vid granskning.

 

Om du har loggat in med Bank-ID så kan du spara ditt ärende och fortsätta fylla i e-tjänsten vid ett senare tillfälle.  Om du inte är aktiv i e-tjänsten så kopplas du ner  efter 60 minuter.

Vad händer när du har skickat in ärendet?

En handläggare vid Kundcenter kommer att behandla er ansökan efter sista ansökningsdagen. Sedan kommer Vård- och omsorgsnämnden att besluta om er förening får bidrag eller inte. Beslutet kommer att skickas till föreningens kontaktperson. Om ni beviljas bidrag kommer det att betalas ut till kontonumret som ni angett i ansökan.

Om ni skriver in e-postadresser  till ordförande och föreningens kontaktperson på nästa sida så kommer de att få en kopia på ansökan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Föreningens kontaktuppgifter
 • Antal medlemmar i föreningen
 • Föreningens kontonummer
 • Uppgifter till kontaktperson
 • Uppgifter till ordförande
 • Föreningens justerade årsmötesprotokoll, inskannat. Har du ingen möjlighet att skanna in protokollet kan du även skicka in det per post
 • Redovisa medlemsaktiviteter och antal tillfällen
 • Redovisa öppna aktiviteter och antal tillfällen
 • Redovisa om ni gjort hembesök i ordinärt boende och i så fall hur många

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa