Bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

LÄS MER

Här kan föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde ansöka om bidrag.

ABC

Målgrupper

Vård- och omsorgsnämnden ger bidrag till:

 • Pensionärsföreningar (riktade till personer över 65 år, personer som har gått i förtida pension och/eller personer som har sjukersättning)
 • Föreningar för personer med funktionsnedsättning
 • Föreningar för anhöriga och/eller personer som har en sjukdom alternativt återhämtar sig från en sjukdom
 • Kultur- och idrottsföreningar som anordnar aktiviteter som specifikt riktar sig till pensionärer, personer med funktionsnedsättning eller personer som har en sjukdom alternativt återhämtar sig från en sjukdom. Verksamheten ska bedrivas i ett hälsofrämjande syfte.

Grundkrav

För att kunna få bidrag från Vård- och omsorgsnämnden ska en förening uppfylla följande krav:

 • Bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun
 • Tillhöra Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
 •  Komplettera kommunens egen vård- och omsorgsverksamhet
 •  Vara religiöst och partipolitiskt obunden
 • Bedriva en verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar och vill följa dess stadgar
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och arbeta för jämställdhet och delaktighet
 • I föreningens stadgar/verksamhetsidé/värdegrund ska det finnas formuleringar om jämställdhet
 • Inte bedriva en vinstgivande verksamhet
 • Ställa sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning
 • Ha stadgar som är godkända av medlemmarna
 • Ha en styrelse och revisorer som är utsedda av medlemmarna
 • Ha ett giltigt plus-, bank- eller postgiro/bankkonto och ett organisationsnummer

Krav på ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • En komplett ifylld ansökan om bidrag
 • Ett justerat (undertecknat) protokoll från föreningens årsmöte innevarande år, där det framgår uppgifter om valda styrelseledamöter, kassör och revisorer
 • Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år (gäller vid ansökan om grund-, verksamhets- och jämställdhetsbidrag)
 • Handlingar som visar på föreningens jämställdhetsarbete (gäller vid ansökan om jämställdhetsbidrag). Se ansökan för närmare specifikation.

Olika former av bidrag

Det finns tre olika former av bidrag att söka:

 • Grundbidrag
 • Verksamhetsbidrag
 • Jämställdhetsbidrag

Föreningar kan välja att söka en eller flera av bidragsformerna.

Krav på kultur- och idrottsföreningar

Mer renodlade idrotts- och kulturföreningar som anordnar aktiviteter som specifikt riktar sig till nämndens målgrupper faller i första hand inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Dessa föreningar kan inte få grund- eller jämställdhetsbidrag från Vård- och omsorgsnämnden. De kan däremot få extraordinärt bidrag och verksamhetsbidrag för de aktiviteter som specifikt riktar sig till pensionärer, personer med funktionsnedsättning eller personer som har en sjukdom alternativt återhämtar sig från en sjukdom. Verksamheten ska uttalat rikta sig till någon av de nämnda målgrupperna och den ska bedrivas i ett hälsofrämjande syfte.

Återredovisning och granskning

Föreningar som har beviljats bidrag eller bedöms kunna beviljas bidrag skall ställa sina handlingar till förfogande vid granskning.

En förening kan bli återbetalningsskyldig om:

 • Den medvetet lämnar felaktiga uppgifter
 • Verksamheten inte bedrivs i enlighet med ansökan om bidrag
 • Den inte lever upp till Vård- och omsorgsnämndens krav för att få bidrag

Spara din ansökan och fortsätta senare

Om du har loggat in med Bank-ID så kan du spara ditt ärende och fortsätta fylla i e-tjänsten vid ett senare tillfälle. Om du inte är aktiv i e-tjänsten så kopplas du ner efter 60 minuter.

Vad händer när användaren skickat in ärendet?

En handläggare vid Kundcenter kommer att behandla er ansökan senast efter sista ansökningsdagen, 30 april. Sedan kommer Vård- och omsorgsnämnden att besluta om er förening får bidrag eller inte. Beslutet kommer att skickas till föreningens kontaktperson. Om ni beviljas bidrag kommer det att betalas ut senast under augusti månad till det kontonummer som du har angett i ansökan.

Om du skriver in e-postadresserna till ordförande och föreningens kontaktperson på nästa sida kommer de att få en kopia på ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Föreningens kontaktuppgifter
 • Antal medlemmar i föreningen i Östersunds kommun
 • Föreningens kontonummer
 • Uppgifter till kontaktperson
 • Uppgifter till ordförande
 • Föreningens justerade årsmötesprotokoll, inskannat. Har du ingen möjlighet att skanna in protokollet kan du även skicka in det per post
 • Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år, inskannat. Har du ingen möjlighet att skanna in verksamhetsberättelsen kan du även skicka in det per post
 • Redovisa medlemsaktiviteter och antal tillfällen
 • Redovisa öppna aktiviteter och antal tillfällen
 • Redovisa om ni gjort hembesök i ordinärt boende och i så fall hur många

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa