Förenings- och organisationsbidrag från Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

LÄS MER

Här kan föreningar och organisationer som tillhör Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde, det vill säga socialtjänst inom individ- och familjeomsorg ansöka om bidrag.

 

Förutsättningar

För att beviljas bidrag från Social- och arbetsmarknadsnämnden  ska föreningen/organisationen uppfylla följande grundkrav:

 • tillhöra Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde, det vill säga socialtjänst inom individ- och familjeomsorg.
 • bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun
 • bedriva verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar och vill följa dess stadgar
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och arbeta för jämställdhet och delaktighet
 • inte bedriva en vinstgivande verksamhet
 • ställa sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning
 • ha stadgar som är godkända av medlemmarna
 • ha styrelse och revisorer som är utsedda av medlemmarna

Vad händer när du skickat in ärendet?

Vid ansökningar från nybildade föreningar/organisationer görs en särskild prövning i respektive fall.

Föreningar/organisationer som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldiga. Detsamma gäller om verksamheten eller projektet inte bedrivs i enlighet med ansökan.

 

Bidraget söks senast 31 Oktober. Ansökan ska vara komplett och inlämnad i rätt tid.

Utbetalning av beviljade bidrag sker i början av januari.

Varje förening som beviljas bidrag ska återredovisa hur bidraget använts senast den 31 mars efterföljande år.

Social - och arbetsmarknadsnämnden kan efter särskild prövning medge undantag.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Komplett ifylld ansökan om bidrag
 • Protokoll från föreningens årsmöte där uppgifter om valda styrelseledamöter, kassör och revisorer framgår
 • Verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
 • Balans- och resultatredovisning för föregående år
 • Revisionsberättelse för föregående år
 • Verksamhetsplan för det år som ansökan avser
 • Budget för det år som ansökan avser

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa