Kulturbidrag till unga

LÄS MER

Här kan unga ansöka om bidrag för att driva kulturprojekt.

 

Förutsättningar

Kulturbidrag till Unga är ett bidrag som kan sökas av de som är mellan 13-25 år. Syftet med bidraget är att uppmuntra och stimulera unga människors initiativ, engagemang och kreativitet och ge möjlighet till att vara del av kulturlivet och driva egna kulturprojekt. Det ska ge en chans att förverkliga en idé eller dröm kring ett kulturarrangemang. Det viktiga är att hanteringen av stipendiet inte ska vara krånglig, man ska få snabba besked. 

 • bidraget kan sökas av en eller flera. En särskilt ansvarig person ska utses och finnas tillgänglig under projektet/arrangemanget. För minderårig krävs att en myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.
 • arrangemanget ska genomföras inom Östersunds kommun.
 • det du/ni söker för ska rikta sig till alla och vara offentligt.
 • Kulturbidrag till Unga kan endast sökas en gång för varje projekt/arrangemang och år. Det är alltså inget kontinuerligt verksamhetsstöd.
 • arrangemanget och alla aktiviteter kring projektet måste vara helt alkohol- och drogfria.
 • samma person/er kan söka flera gånger men till olika projekt. 

Vad kan man inte söka för? 

 • projekt som inte har någon publik del eller som enbart gagnar en liten grupp.
 • projekt med initiativtagare som är äldre än 25 år.
 • ordinarie föreningsverksamhet eller skolprojekt.
 • redan genomförda projekt eller arrangemang.
 • projektledarlöner eller uppehälle.
 • resor eller fester.
 • kommersiella, vinstdrivande eller välgörande ändamål.
 • projekt som ingår i partipolitisk eller religiös verksamhet.
 • projekt som har uppmuntrande attityd till våld eller bruk av tobak, alkohol eller andra droger.
 • projekt som uppmuntrar diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. 

Hur mycket kan man få och när? 

 • beloppet man får söka är upp till 10 000 kronor.
 • det går att ansöka när som helst under året, men ansökan ska ha kommit in till Kultur- och fritidsförvaltningen minst en månad innan genomförandet.
 • ansökan handläggs snabbt och beslut kommer inom 2-4 veckor.

 

Vad händer när du skickat in ärendet?

 • Ansökan skall inlämnas minst en månad före arrangemangets genomförande.
 • Ansökan handläggs snabb och beslut kommer inom 2-4 veckor.
 • Bidraget betalas om möjligt ut innan arrangemanget ägt rum till post- eller bankgiro eller bankkonto efter att ansökan beviljats. 
 • Pengarna ska användas inom 6 månader efter utbetalning.
 • Senast 4 veckor efter avslutat projekt/arrangemang ska en enklare redovisning lämnas in via e-tjänst. Redovisningen ska innehålla kostnader och intäkter för projektet/arrangemanget, samt en kortfattad skriftlig redogörelse. 
 • Bidrag som utgått till arrangemang som inte genomförts ska återbetalas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Arrangemang eller projektbeskrivning
 • Kontaktuppgifter till den som söker
 • Budget som måste innehålla uppgifter om både intäkter och utgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa