Idrottsförening - bildande

LÄS MER

Här kan du registrera din förening hos Östersunds kommun. En förening som är registrerad hos kommunen är berättigad att söka olika bidrag.

Förutsättningar

 • För att uppmuntra bildande av idrottsföreningar lämnar Kultur- och fritidsnämnden ett startbidrag på 2 000 kronor.
 • Bidraget betalas ut löpande under året när föreningen registrerat sig i Östersunds kommuns föreningsregister och har minst 10 aktiva ungdomar som är mellan 7 och 20 år gamla.
 • Föreningen registrerar sig via e-tjänst på Östersunds kommuns hemsida, och behöver inte ansöka om startbidraget på något annat sätt eftersom registreringen räknas som ansökan.
 • Till registreringen ska föreningen bifoga protokoll från ett grundande möte. Protokollet ska innehålla uppgifter om den tillfälliga styrelsens sammansättning, valda revisorer, antagna stadgar samt föreningens bank- eller postgironummer. På sidan https://forening.se/ kan du lära dig mer om de här sakerna och annat som är bra att känna till om hur man driver en förening.

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Föreningens kontaktuppgifter
 • Föreningens organisationsnummer
 • Föreningens kontonummer
 • Eventuell riksorganisations namn
 • Datum för föreningens start
 • Dina egna kontaktuppgifter
 • Protokoll från föreningens grundande möte innehållande: uppgifter om den tillfälliga styrelsens sammansättning, valda revisorer och antagna stadgar
 • Föreningens stadgar
 • Registreringsbevis hos riks- eller distriktsorganisationen
 • Antal medlemmar under 20 år
 • Antal medlemmar över 25 år
 • Totalt antal medlemmar
 • Ordförandens kontaktuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa