Kulturföreningar - ansökan om årsbidrag

LÄS MER

Bidraget ska främja och stödja kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv. Årsbidragets syfte är att göra det möjligt för föreningar att planera sin verksamhet långsiktigt. 

Förutsättningar

Detta gäller för att en förening/organisation ska kunna få bidrag:

 • föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun
 • föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla
 • föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till kulturell mångfald i kommunen
 • föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning
 • föreningen har minst 10 medlemmar
 • föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning
 • föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan
 • förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer
 • förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidragsnormerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag
 • förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats

 

Observera att det oftast är många sökande till varje bidrag. Därför får inte alla föreningar sin ansökan beviljad.

 

Marknadsföring

Om ert arrangemang beviljas pengar ska det synas tydligt i all marknadsföring att projektet stöds av Östersunds kommun. Det gör ni genom att i ert material använda Östersunds kommuns kommunvapen som ni hittar på ostersund.se (sök på "kommunvapen" i sökfältet på hemsidan.)

Vi kan inte hjälpa er att marknadsföra era arrangemang, men ni kan skicka in information om arrangemangen till Visit Östersund. På så sätt kan ni synas i deras evenemangskalender. Den hittar ni på visitostersund.se.

Bidragen går i första hand till verksamhet som riktar sig till barn och ungdom och föreningar som eftersträvar kulturell mångfald i kommunens kulturliv.

Villkor för att kunna söka årsbidrag:

 • bedriva en regelbunden kulturverksamhet inom Östersunds kommun
 • göra minst tre offentliga framträdanden i kommunen

 

 Kultur- och fritidsnämndens bedömningar utgår ifrån:

 • omfattning av utåtriktad verksamhet
 • nyskapande och utvecklande verksamhet
 • verksamhet för och tillsammans med barn och unga
 • samarbete med andra föreningar, organisationer, studieförbund med flera

Föreningen ansöker för nästkommande verksamhetsår via e-tjänst på Östersunds kommuns hemsida senast den 10 oktober. Ansökningar inkomna efter detta datum behandlas inte.

Föreningens ansökan ska innehålla:

 • verksamhetsplan för det år ansökan gäller
 • verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår. Berättelsen ska innehålla tydliga uppgifter om offentliga arrangemang, antal medlemmar, publiksiffror och effekter av föreningens verksamhet.

 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar om vilka föreningar som får årsbidrag. Beslutet tas i november/december. Beviljade bidrag betalas ut i februari.

Utbetalning sker till föreningens bank- eller postgiro.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Kommunens kultur- och fritidsförvaltning tar emot er ansökan som sedan bereds av en utsedd arbetsgrupp. Arbetsgruppen bedömer storleken på bidraget i relation till kulturlivets behov och aktuella situation i övrigt. Beslutet om årsbidrag fattas sedan Kultur- och fritidsnämnden i november/december.

 

Utbetalning görs av kommunens föreningsservice till föreningens kontonummer (bank- eller postgiro).

 

Utbetalning sker i februari.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • föreningens kontaktuppgifter
 • år som ansökan gäller
 • storleken på bidraget
 • föreningens kontonummer
 • eventuell riksorganisation
 • uppgiftslämnarens kontaktuppgifter
 • antal medlemmar i föreningen
 • antal medlemmar under 25 år i föreningen
 • fördelningen kvinnor/män i föreningen
 • antal personer i styrelsen
 • antal personer under 25 år i styrelsen
 • fördelning kvinnor/män i styrelsen
 • antal offentliga arangemang under föregående år
 • publiksiffror under föregående år
 • beskrivning av den offentliga verksamhet som planeras under nästa verksamhetsår (kan bifogas som fil)
 • bifogad verksamhetsberättelse
 • bifogad resultaträkning
 • bifogad revisionsberättelse

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa