Samlingslokal - ansökan om drift- och underhållsbidrag

LÄS MER

Här kan du ansöka om drift- och underhållsbidrag för allmänna samlingslokaler.

 

Förutsättningar

Kommunalt stöd för drift och underhåll av allmän samlingslokal beviljas inom Östersunds kommun enligt bestämmelser antagna av kultur- och fritidsnämnden.

Samlingslokalerna är indelade i tre kategorier och kategori styr maxbeloppet för bidraget. Anslagsramen fastställs av fullmäktige vid varje års budgetbeslut, varigenom kultur- och fritidsnämndens möjligheter att tillämpa normernas maximibelopp kan begränsas.

Med allmän samlingslokal avses lokal som behövs för föreningsliv, studie-, kulturell- eller annan liknande verksamhet inom orten.

Lokalen måste opartiskt upplåtas och alla former av organiserad föreningsverksamhet skall ges möjlighet att på skäliga villkor hyra lokalen. Lokalen skall även vara tillgänglig för offentliga arrangemang och lokalägaren skall kunna påvisa ett aktivt arbete för att så långt som möjligt själv finansiera verksamheten.

Samlingslokalerna indelas i tre kategorier. Lokaler som lämnats utanför bidragssystemet erhåller inte kommunalt driftbidrag. Ändrade förhållanden kan dock medföra en omprövning av vilka lokaler som skall erhålla bidrag och till vilken kategori de ska höra.

Kommunens Föreningsservice tar emot ansökan som hanterar den och bidragen betalas ut enligt norm. Pengarna betalas ut i juli månad varje år.

 • Kategori I
  Bidrag beviljas med max 60 % av kostnaden för bränsle, el, försäkringar, sotning, snöröjning, vatten, fastighetsskatt, räntor, amorteringar, underhåll och vaktmästarkostnader.
  För underhållskostnader får förening tillgodoräkna sig max 10 000 kr (brutto). Underhållskostnader utöver 10 000 kr skall i förväg anmälas och sanktioneras av kultur- och fritidsnämnden.
  Bidraget till lokaler i kategori 1 avser att garantera driften för verksamheten med undantag för kostnader till större underhåll, förbättringar eller ombyggnader, som sökes i särskild ordning.
 • Kategori II
  Bidrag beviljas med max 40 % av kostnaden för bränsle, el, försäkringar, sotning, snöröjning, vatten, fastighetsskatt, räntor och amorteringar, För underhållskostnader får föreningen tillgodoräkna sig max 4 000 kr (brutto).
  Förening i kategori 2 har rätt till minimibidrag motsvarande 5 000 kr/år.
 • Kategori III
  Bidrag beviljas med 5 000 kr/år.

Sista ansökningsdag 30 april.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Kommunens Föreningsservice tar emot ansökan som hanterar den och bidragen betalas ut enligt norm. Pengarna betalas ut i juli månad varje år.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • kategorin för bidraget
 • föreningens kontaktuppgifter
 • föreningens kontonummer
 • föreningens omkostnader (bränsle, elström, försäkringar, sotning, snöröjning, underhåll, fastighetsskatt, räntor, amorteringar, sophämtning och vattenavgift)
 • bifogad verksamhetsberättelse där det tydligt framgår hur stor aktiviteten har varit
 • Bifogad balans och resultatrapport

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa