Hembygdsförening - ansökan om bidrag

LÄS MER

Här kan hembygdsföreningar inom Östersunds kommun ansöka om bidrag.

 

Förutsättningar

Bidraget grundar sig på uppgifter som relateras till hembygdsgård och årsskrift. Ett grundbidrag utbetalas till alla hembygdsföreningar. Följande förutsättningar gäller:

 • Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation
 • Grundbidraget uppgår till 2 000 kronor
 • Årsskriftbidrag utgår med 5 000 kronor respektive 10 000 kronor beroende på skriftens omfattning
 • Bidrag för hembygdsgård utgår med 3 000 kronor respektive 6 000 kronor beroende på hembygdsgårdens storlek, antal besökare etc.

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
  Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret.
  Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Sista ansökningsdatum är 10 oktober.

Vad händer när du skickat in ditt ärende?

Kommunens föreningsservice tar emot ansökan och utbetalning sker februari månad.

Följande behövs för e-tjänsten

 • föreningens kontaktuppgifter
 • vilket år ansökan gäller
 • föreningens kontonummer
 • verksamhetsplan för kommande år
 • verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår
 • ekonomisk rapport
 • revisionsberättelse
 • uppgiftslämnarens kontaktuppgifter
 • ordförandens namn
 • antal medlemmar
 • antal medlemmar under 25 år
 • fördelning kvinnor/män
 • antal personer i styrelsen
 • antal personer i styrelsen under 25 år
 • fördelning kvinnor/män i styrelsen
 • om föreningen har hembygdsgård eller inte

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa