Investerings- och utrustningsbidrag

LÄS MER

Här kan din förening söka bidrag för investering i anläggning eller utrustning.

 

Obs! Har din förening fått bidrag för 2022? Då måste du först lämna in en redovisning av hur din förening använt bidraget under 2022. Först därefter kan vi handlägga din ansökan för 2023.

Redovisning gör du via e-tjänsten "Investering och utrustning - redovisning"

Förutsättningar

 • Bidragets syfte ska vara investering i anläggning eller i utrustning.
 • Bidraget ska inte användas till löpande underhållsåtgärder.
 • Föreningen ska redovisa organiserad barn- och ungdomsverksamhet (så kallat Lokalt aktivitetsstöd som redovisas till Kultur- och fritidsförvaltningen).
 • Ni behöver inte vara en driftsbidragsberättigad förening för att söka.
 • Bidraget avser föreningsägda och hyrda anläggningar.
 • Bidraget får inte användas till fasta investeringar i hyrda anläggningar.
 • Bidrag kan inte sökas för redan genomförda investeringar. Bidrag kan alltså inte sökas i efterskott. 
 • Bidrag som används till investeringar som främjar jämställdhet och tillgänglighet prioriteras.
 • Tidigare års bidrag ska återredovisas innan handläggning av den nya ansökan påbörjas och nytt bidrag kan beviljas.

För att ni ska kunna söka gäller också följande:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
  Har ni inte uppdaterat era uppgifter i föreningsregistret det senaste året? Gör det här: Uppdatera uppgifter i föreningsregistret.
  Är er förening inte registrerad ännu? Läs mer på sidan: Starta förening.
 • Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun.
 • Föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla.
 • Föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till mångfald i kommunen.
 • Föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.
 • Föreningen har minst 10 medlemmar.
 • Föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning.
 • Föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan.
 • Förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisnings­handlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer.
 • Förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidrags­normerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag.
 • Förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats.

Ansök senast 9 februari.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Kultur och Fritidsförvaltningen tar emot ansökan och hanterar denna enligt norm. Besked om vilka föreningar som blir beviljade bidrag ges i mitten på april 2022.

Följande behövs för e-tjänsten

 • föreningens kontaktuppgifter
 • föreningens kontonummer
 • uppgiftslämnarens kontaktuppgifter
 • bidragsändamål samt sökt belopp
 • uppge ev. fler finansiärer för ändamålet (t.ex. om bidrag har sökts från andra ställen och/eller andra aktörer går in och finansierar för den sökta investeringen/utrustningen)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa