E-Förslag

Värdegrundsanpassning av Östersunds grundskolor till Lgr 22.

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2024-04-19
Antal röster
26

Beskrivning
Undertecknad har verkat som lärare inom grundskolan i kommunen sedan 1988.
Med ojämna mellanrum har vi kollegialt och med hela den lokala skolan, reviderat våra värdegrundsdokument, som vi sedan haft som grund för vårt samarbete, till nästa revidering. Min erfarenhet är att dessa revideringar bygger på den minsta gemensamma etiska nämnare, som vi kommer överens om på skolan.
Detta betyder då i sin tur att vi på skolan som är påverkade av trender i övriga samhället, blir en spegel av samhällstrenderna. Detta fungerar så länge som det finns goda värderingar som dominerar i samhället. Men det finns ingen garanti för detta i framtiden.
Staffan I Lindberg vid Göteborgs universitet har genom besöksintervjuer av 300 unga vuxna (18-29 år) tagit reda på attityder. Där har det bl.a. framkommit att nästan en tredjedel föredrar en stark ledare som inte bryr sig om demokratiska principer som allmänna val och en riksdag. Enligt Lindberg är skolans utveckling de senaste decennierna den viktigaste förklaringen till detta.
Jag anser det viktigt att värdegrunden bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att den är beprövad i sekler och ger en dokumenterat stabil grund för ett demokratiskt samhälle.
Jag efterlyser därför en värdegrundsutbildning som inte flyter omkring på samhällstrenderna utan är baserad på värderingar som anges i lgr 22:
1 Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden
??Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.? ?
Alltså värderingar som sträcker sig över århundraden och är genomarbetade och beprövade och starkt har bidragit till det goda samhälle vi formade under 1900-talet.

Jag föreslår att:
Östersunds kommun tar fram en utbildningsplan för lärare i kommunens grundskolor, som ska stärka och befästa den värdegrund som anges i läroplanen.

(Exempel från kommunens skolor:
Storsjöskolans likabehandlingsplan: https://ostersund.se/download/18.72f6d09817c2d85560f76a4/1633187907606/Likabehandlingsplan%202021-2022.pdf
Vallaskolans värdegrund: https://www.ostersund.se/download/18.3f220621152327646a75b21a/1597991248572/Va%CC%88rdegrund3.pdf)

Inlämnat av
John Olof Ulf Hedin