E-Förslag

Övergå från kalhyggesbruk till hyggesfria metoder på kommunens produktiva skogsmark

Status
Förslag som gått vidare
Röstning avslutad
2023-04-28
Antal röster
70

Beskrivning
Jag föreslår att Östersunds kommun går över till användning av hyggesfria skogsbruksmetoder på kommunalt ägd produktiv skogsmark utan särskilda naturvärden. Östersund äger 4800 ha produktiv skogsmark. Jag förutsätter samtidigt att kommunens skog med höga naturvärden avsätts som orörd eller brukas endast för att höja naturvärdena.

För definition av hyggesfritt skogsbruk hänvisar jag till BirdLife Sverige. https://birdlife.se/var-definition-av-hyggesfritt-skogsbruk-del-1/

Syftet med förslaget är att värna biologisk mångfald, naturvärden, klimat, upplevelsevärden, naturturism och friluftsliv.

Falun, Gällivare, Göteborg, Jönköping, Sundsvall och flera andra kommuner har redan infört hyggesfritt skogsbruk.

Med medborgarförslaget vill jag bidra till:
? att öka den biologiska mångfalden i kommunens skog
? att ge skogen större motståndskraft mot torka, insektsangrepp, brand och storm
? att öka inlagringen av kol i marken
? att minska utsläppet av växthusgaser från skog och mark
? att minska näringsläckaget från skogsbruket (främst hyggen)
? att öka skogens sociala rekreationsvärden
? att öka avverkningsnettot på längre sikt genom högre andel av sågtimmer och specialsortiment.

Problem med det dominerande kalhyggesbruket (trakthyggesbruk)
- Minskad biologisk mångfald
- Kalhyggen är inte trevliga att vistas på eller se på
- Ur klimatsynpunkt är det bättre att behålla marken trädbevuxen ur perspektivet att utsläppen av växthusgaser behöver minska kraftigt nu och under kommande decennium.

Jag vill därför att Östersunds kommun blir en föregångare i hållbarhet genom övergång till ett kalhyggesfritt skogsbruk på kommunal produktiv skogsmark. Den kommunala skogsmarken är vår gemensamma mark och känns extra viktig att hanteras hållbart. Detta skulle inte bara gynna den biologiska mångfalden och klimatet utan även turismen, friluftslivet och rekreation.

I kommunens nya översiktsplan finns stöd för ett mer variationsrikt och klimatanpassat skogsbruk:
"Kommunen ska öka variationen av skogstyper för att skapa ett mer klimatanpassat skogsbruk samt avsätta mer skog till naturvård för att öka den biologiska mångfalden." (Östersund 2040 Översiktsplan, antagen 20 juni 2022)

Inlämnat av
PER SONNVIK