E-Förslag

SEPARERA TRAFIKSLAG I FARLIG BACKE PÅ FRÖSÖN

Status
Under omröstning
Röstning avslutas
2021-10-09
Antal röster
76

Beskrivning
Här är ett förslag om att bygga en gång- och cykelväg på Frösön ett par hundra meter längs med en befintlig väg för att underlätta för både cyklister, fotgängare och bilister. Det gäller sträckan mellan korsningen Byvägen-Fröjavägen och korsningen Fröjavägen-Lövstavägen. Se bifogad karta.

Den aktuella sträckan skiljer sig åt omgivande vägsträckor då den saknar trottoar. Sträckan saknar även vägren samtidigt som den trafikeras av många bilar, cyklister och fotgängare. För den som vill cykla eller köra mellan Lövsta/Valla och Berge/Tanne/Byvägen finns inga realistiska alternativa vägsträckor. Då sträckan har en betydande lutning är det lätt att trafikanterna kommer upp i höga hastigheter. Sträckan blir ofta hal vintertid vilket gör att det känns otryggt för framförallt cyklister och fotgängare att dela körbana med bilister. Ytterligare en osäkerhetsaspekt är att det i kurvan är dåligt sikt. Förslaget går ut på att separera bilister, cyklister och fotgängare - för samtligas säkerhet.

Förslaget handlar om att kommunen anlägger en gång- och cykelväg parallellt med nuvarande väg på den västra sidan. Den västra sidan har minst lutning vilket skulle underlättade för cyklister och fotgängare.

Bifogade filer
karta.png

Inlämnat av
PER SONNVIK